Privacy & Policy

At dinhtienhuy.com, the privacy of our visitors is of utmost importance to us. This Privacy Policy document outlines the types of personal information collected and received by our website and how it is used.

Information Collection and Use:

 • We may collect personal information, such as your name, email address, or contact details, when you voluntarily provide it to us through forms or subscriptions.
 • Non-personal information, such as your IP address, browser type, operating system, and the pages you visit, may be automatically collected by our website for analytics purposes.

Cookies and Tracking Technology:

 • We use cookies and similar tracking technologies to enhance your browsing experience, analyze trends, and gather information about our user base. You can control cookies through your browser settings.

Third-Party Services:

 • Our website may contain links to third-party websites or services. We are not responsible for the privacy practices or content of such third parties. Please review the privacy policies of these entities before providing any personal information.

Data Security:

 • We implement reasonable security measures to protect your personal information from unauthorized access or disclosure. However, no data transmission over the internet can be guaranteed to be 100% secure.

Children’s Privacy:

 • Our website is not directed to individuals under the age of 13. We do not knowingly collect personal information from children. If you are a parent or guardian and believe your child has provided us with personal information, please contact us, and we will promptly delete it.

Changes to this Privacy Policy:

 • We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at any time. Any significant changes will be posted on this page, and the date of the last update will be revised accordingly.

Contact Us:

 • If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please contact us at admin@dinhtienhuy.com.

Tại dinhtienhuy.com, việc bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu Chính sách Bảo mật này trình bày các loại thông tin cá nhân được thu thập và nhận dạng bởi trang web của chúng tôi và cách thông tin đó được sử dụng.

Thu thập và Sử dụng Thông tin:

 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email hoặc chi tiết liên hệ khác khi bạn cung cấp thông tin đó tự nguyện thông qua các biểu mẫu hoặc đăng ký.

Cookies và Công nghệ theo dõi:

 • Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn, phân tích xu hướng và thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi. Bạn có thể điều khiển cookies thông qua cài đặt trình duyệt.

Dịch vụ của Bên thứ ba:

 • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về phong cách bảo mật hoặc nội dung của những bên thứ ba này. Vui lòng xem xét Chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Bảo mật Dữ liệu:

 • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có truyền thông dữ liệu nào qua internet có thể đảm bảo 100% an toàn.

Quyền riêng tư của Trẻ em:

 • Trang web của chúng tôi không dành cho người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, và chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa nó.

Thay đổi Chính sách Bảo mật:

 • Chúng tôi giữ quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi quan trọng sẽ được đăng trên trang này, và ngày cập nhật cuối cùng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Liên hệ chúng tôi:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: admin@dinhtienhuy.com.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.