Terms of Service

Chào mừng bạn đến với dinhtienhuy.com! Đây là các Điều khoản Dịch vụ quy định việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng dinhtienhuy.com, bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Sử dụng Trang web:

 • Bạn phải đủ 13 tuổi để sử dụng dinhtienhuy.com.
 • Bạn chỉ được truy cập và sử dụng trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

2. Hành vi của Người dùng:

 • Bạn đồng ý không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền.
 • Không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể làm gián đoạn hoặc phá hoại chức năng hoặc máy chủ của trang web.

3. Quyền sở hữu trí tuệ:

 • Tất cả nội dung và tài liệu trên dinhtienhuy.com thuộc sở hữu của dinhtienhuy.com hoặc các bên cấp phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Bạn không được sao chép, phân phối, chỉnh sửa hoặc tạo ra các công trình phái sinh dựa trên nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng.

4. Nội dung của Bên thứ ba:

 • dinhtienhuy.com có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc nội dung của bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của những bên thứ ba này.

5. Từ chối bảo hành:

 • dinhtienhuy.com được cung cấp “như đã có” mà không có bất kỳ bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy hoặc tính sẵn có của trang web.

6. Giới hạn trách nhiệm:

 • Trang web dinhtienhuy.com hoặc người đại diện của chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

7. Bảo vệ pháp lý:

 • Bạn đồng ý bảo vệ và không làm tổn hại dinhtienhuy.com và các chủ sở hữu khỏi mọi khiếu nại, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng trang web của bạn.

8. Thay đổi Điều khoản:

 • dinhtienhuy.com có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

9. Luật áp dụng:

 • Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nhà nước Việt Nam.

Welcome to dinhtienhuy.com! These Terms of Service govern your use of our website. By accessing or using dinhtienhuy.com, you agree to be bound by these terms. If you do not agree to these terms, please refrain from using our website.

1. Use of the Website:

 • You must be at least 13 years old to use dinhtienhuy.com.
 • You may access and use our website for personal, non-commercial purposes only.

2. User Conduct:

 • You agree not to use the website for any illegal or unauthorized purpose.
 • Do not engage in any activity that may interfere with or disrupt the website’s functionality or servers.

3. Intellectual Property:

 • All content and materials on dinhtienhuy.com are the property of dinhtienhuy.com or its licensors and are protected by copyright and other intellectual property laws.
 • You may not reproduce, distribute, modify, or create derivative works based on our content without explicit permission.

4. Third-Party Content:

 • dinhtienhuy.com may contain links to third-party websites or content. We do not endorse or take responsibility for the content or practices of these third parties.

5. Disclaimer of Warranty:

 • dinhtienhuy.com is provided “as is” without any warranties, express or implied. We do not guarantee the accuracy, reliability, or availability of the website.

6. Limitation of Liability:

 • In no event shall dinhtienhuy.com or its representatives be liable for any damages arising from the use or inability to use the website.

7. Indemnification:

 • You agree to indemnify and hold dinhtienhuy.com and its owners harmless from any claims, damages, or expenses resulting from your use of the website.

8. Changes to the Terms:

 • dinhtienhuy.com reserves the right to update or modify these Terms of Service at any time without prior notice.

9. Governing Law:

 • These Terms of Service shall be governed by and construed in accordance with the laws of Viet Nam.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.